(เข้าชม 532 ครั้ง)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการ

ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก

งานเคมีคลินิก
งานโลหิตวิทยา
งานภูมิคุ้มกันวิทยา
  FBS BS
BUN
Creatinine
Uric acid
Cholesterol
Triglyceride
HDL
LDL
Total Protein
Albumin
Total Bilirubin
Direct Bilirubin
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
Alkaline phosphatase (ALP)
Electrolyte 
LFT
Troponin-I

Microalbumin
Microbilirubin (M.B.)
HbA1C

 

 

CBC
Hematocrit (Hct)
ESR
Venous Clotting Time (VCT)
 
Malaria Parasite
OF/DCIP
ESR
Microfilaria

 

 

Anti-HIV
HBsAg
Anti-HBs
Pregnancy Test (UPT) HCG
Metamphethamine
Syphilis (VDRL) RPR
Rheumatoid Factor
Leptospirosis
Salmonella titer (Widal test)
Anti-HCV

 

 
งานจุลชีวิทยา
จุลทรรศน์ศาสตร์
งานธนาคารเลือด

AFB
Gram Stain
KOH Preperation Gungus
India Ink Prep
Wet smear 

Tzank smear
 


 

  Urine Analysis (UA)
  Stool Examination   
  Stool Occult Blood              
Fern test

หมู่โลหิตผู้ป่วย ABO
หมู่โลหิตผู้ป่วย Rh
Direct coom is test (DCT)
Indirect coomb is test (ICT) 
การขอเลือด และส่วนประกอบของเลือด           Crossmatch (Gel test)

***การทดสอบอื่นๆ ส่งตรวจภายนอก