บทความ

หมอสั่งตรวจ CBC ทำไม?

 

CBC ย่อมาจาก  Complete Blood count

1. Red Blood Cells Count (RBC, TRBC) คือจำนวนเม็ดเลือดแดงที่ร่างกายสร้างขึ้น ค่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ บอกถึงภาวะโลหิตจาง การสูญเสียเลือดปริมาณมากหรือความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือด ส่วนค่าที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติบอกถึงความเข้มข้นของเลือดที่มากเกินไป อาจมาจากภาวะการขาดแคลนออกซิเจน ภาวะการสูญเสียน้ำ หรือ การเกิดไฟไหม้ น้ำร้อนลวก อย่างรุนแรง

2.Haemoglobib (Hb) คือความเข้มข้นของสารน้ำในเม็ดเลือดทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยี่อ และอวัยวะต่างๆ ระดับต่ำกว่าปกติบ่งบอกถึงภาวะโลหิตจางจากการขาดสารอาหารบางชนิด เช่น ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก หรือวิตามินบี 12 หรืออาจเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซิเมีย เป็นต้น

3. Heamatocrit (Hct) หรือ Packed Red Cell Volume (PCV) คือปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพื่อดูความเข้มข้นของเม็ดเลือด ถ้ามีค่าต่ำ อาจเกิดภาวะโลหิตจางที่มีการสูญเสียเลือด

4. Mean Corpuscular Volume (MCV) คือปริมาตรของเม็ดเลือดแดงแต่ละเซลล์

5. Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH) คือค่าเฉลี่ยน้ำหนักของ Haemoglobin ในเม็ดเลือดแดงแต่ละเซลล์

6. Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC) คือความเข้มข้นของ Haemoglobin เฉลี่ยในเม็ดเลือดแดงแต่ละเซลล์ โดยคิดเป็นเปอร์เซนต์ค่าดัชนีเม็ดเลือดที่ผิดปกติ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแยกชนิดภาวะโลหิตจาง อันเนื่องมาจากโรคธาลัสซิเมีย การขาดสารอาหาร หรือภาวะโลหิตจางอื่นๆ

7.Platelet Count คือ การตรวจหาปริมาณเกล็ดเลือด ซึ่งสร้างมาจากไขกระดูก มีหน้าที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด และป้องกันการสูญเสียเลือด ระดับเกล็ดเลือดที่ตำกว่าปกติ สามารถพบได้ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

8. White Blood Cells Count (WBC) คือจำนวนเม็ดเลือดขาวในกระแสเลือด ซึ่งเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่การป้องกันเชื้อโรคและกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย เม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปเช่น

Neutrophil ค่าสูงบ่งบอกถึงภาวะการอักเสบหรือติดเชื้อแบคทีเรีย
Lymphocyte ค่าสูงบ่งบอกถึงภาวะการติดเชื้อไวรัส
Monocyte ค่าสูงบ่งบอกถึงภาวะการอักเสบหรือติดเชื้อเรื้อรังต่างๆ ในร่างกาย
Eosinophil ค่าสูงบ่งบอกถึงภาวะการติดเชื้อปรสิต หรือการเป็นภูมิแพ้ต่างๆ
Basophil ค่าสูงบ่งบอกถึงภาวะการอักเสบเฉียบพลันหรือภูมิแพ้
Atypical Lymphocyte เป็นเซลล์ที่มักจะพบในผู้ป่วยไข้เลือดออกหรือมาเลเรีย จำนวนเม็ดเลือดขาวและลักษณะของเซลล์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อเชื้อ สามารถพบลักษณะเม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติในภาวะของมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งเม็ดเลือดขาวจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น และมีเซลล์ตัวอ่อนมาแทนที่