(เข้าชม 629 ครั้ง)
Chemistry ระยะเวลา
รายงานผล
 
รายการตรวจ ค่าวิกฤติ(Critical values)
ค่าต่ำ(low) ค่าสูง(high)
- BUN ไม่มี > 100 mg % รายงานทันที
- Creatinine ไม่มี > 10 mg %
- Glucose < 50 mg % > 400 mg %
- Potassium < 2.5 mmol/L > 6.0 mmol/L
- Sodium < 120 mmol/L > 160 mmol/L
- Troponin I Positive
Hematology ระยะเวลา
รายงานผล
 
รายการตรวจ ค่าวิกฤติ(Critical values)
ค่าต่ำ(low) ค่าสูง(high)
 - Hematocrit <20 % > 60 % รายงานทันที
- Platelet < 20,000/cu.mm > 1,000,000/cu.mm
- Malaria  Positive
 -WBC < 1,500/cu.mm > 20,000/cu.mm
Microbiology ระยะเวลา
รายงานผล
รายการตรวจ ค่าวิกฤติ(Critical values)
- AFB Positive รายงานทันที
- Hemo C/S Found Bacteria