(เข้าชม 412 ครั้ง)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นายธวัชชัย  แดงขำ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
 หัวหน้างานพยาธิวิทยาคลินิก

นางจรูศรี  สุขมาก  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน