(เข้าชม 392 ครั้ง)

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ เช่น เคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกัน จุลทรรศน์ศาสตร์ และธนาคารเลือด

           ตารางปฏิบัติงาน

# ในเวลาราชการ                                  เวลา 08.30 - 16.30 น.   มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2 คน

# จันทร์, พฤหัสบดี, ศุกร์ (คลินิกความดัน)  เวลา 07.30 – 08.30 น. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1 คน

# อังคาร, พุธ (คลินิกเบาหวาน)                เวลา 06.00 - 08.30 น. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1 คน

# เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      เวลา 08.30 – 16.30 น. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1 คน

# นอกเวลาราชการ ทุกวัน จันทร์, อาทิตย์   เวลา 16.30 – 24.30 น. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1 คน

                                                        เวลา 24.30 – 08.30 น. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1 คน