(เข้าชม 566 ครั้ง)

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการทางห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ รายการ หน่วย ราคา รหัสรายการ หมายเหตุ
งานธนาคารเลือด      
1 ABO Cell   grouping Test 50 22106  
2 ABO Serum   grouping Test 50 22107  
3 Aged   plasma Unit 400 23454  
4 Cross   matching (Gel test) Test 150 22115  
5 Direct   coomb test (Gel test) Test 100 22111  
6 Fresh   frozen plasma (NAT) Unit 670 23452  
7 Fresh   frozen plasma (กาชาด) Unit 400 23401  
8 Indirect   coomb test (Gel test) Test 100 22104  
9 LPRC (NAT) Unit 850 23254  
10 LPRC   (กาชาด) Unit 660 23202  
11 Platelet   conc.(กาชาด) Unit 400 23301  
12 Platelet   Leukocyte poor conc. 4 units Unit 4,500 23353  
13 Platelet   Leukocyte poor pooled conc.(กาชาด) Unit 4,800 23302  
14 PRC (NAT) Unit 780 23252  
15 PRC   (กาชาด) Unit 580 23201  
16 Rh.(D)   grouping Test 40 22108  
17 Whole   blood (NAT) Unit 1,200 23151  
18 Whole   blood (กาชาด) Unit 720 23101  
19 การจัดการรับบริจาคโลหิต Unit 100 23509  
งานโลหิตวิทยา      
1 Alpha/Bata-thalassemia Test 1,200 30404  
2 Bleeding   time Test 60 30210  
3 CBC  (Automate) Test 90 30101  
4 CD4 count Test 500 30509  
5 DCIP Test 70 30213  
6 ESR Test 40 30105  
7 Ferritin Test 310 30306  
8 G-6-PD Test 60 30310  
9 Hb typing Test 270 30313  
10 Hct   (Hematocrit) Test 30 30104  
11 Heinz body Test 50 30111  
12 Hemosiderin   test Test 80 30112  
13 Inclusion   body Test 30 30113  
14 LE cell Test 150 30124  
15 Lupus   anticoagulant (screening) Test 90 30233  
16 Malaria   film Test 50 30126  
17 OF test Test 50 30125  
18 PT Test 60 30201  
19 PTT Test 70 30202  
20 Recticulocyte   count Test 40 30103  
21 Serum iron Test 80 30304  
22 Sudan   black Test 100 30127  
23 TIBC Test 80 30305  
24 TT Test 80 30203  
25 VCT Test 40 30204  
งานจุลทรรศน์ศาสตร์      
1 Acid   phosphatase Test 270 31402  
2 Albumin   (Urine strip) Test 20 31004  
3 Body fluid   exam Test 60 31301  
4 Giemsa   stain Test 80 31302  
5 Herper   virus Test 100 31501  
6 Ketone   body Test 40 31007  
7 Ocult   blood Test 30 31203  
8 PH Test 20 31003  
9 Semen   analysis Test 120 31401  
10 Specific   gravity Test 20 31002  
11 Stool exam Test 40 31201  
12 Sugar   (Urine strip) Test 20 31005  
13 Tzank's   smear (wright stain) Test 80 31503  
14 UPT Test 70 31101  
15 Urine   analysis (U/A) Test 50 31001  
งานเคมีคลินิก      
1 Albumin Test 50 32403  
2 Alkaline   phosphatase Test 50 32309  
3 Ammonia Test 300 32210  
4 Amylase   (blood) Test 100 32303  
5 Bilirubin   direct Test 50 32207  
6 Bilirubin   micro (M.B.) Test 60 32209  
7 Bilirubin   total Test 50 32208  
8 Blood gas   analysis Test 160 32002  
9 BUN Test 50 32201  
10 Calcium Test 50 32106  
11 Cholesterol Test 60 32501  
12 CK-MB Test 120 32305  
13 Cl Test 40 32104  
14 CO2 Test 40 32105  
15 Cortisol Test 300 32603  
16 CPK Test 90 32304  
17 Creatinine Test 50 32202  
18 Digoxin Test 200 33302  
19 Dilantin Test 250 33103  
20 Electrolyte Test 80 32001  
21 Ethanol   alcohol (blood) Test 250 33555  
22 Folate Test 200 30315  
23 Free T3 Test 200 32612  
24 Free T4 Test 200 32610  
25 FSH Test 250 32616  
26 Glucose Test 40 32203  
27 Hb A1C Test 150 32401  
28 HDL-chol Test 100 32503  
29 K Test 40 32103  
30 LDH Test 60 32306  
31 LDL-chol   direct Test 150 32504  
32 Lead   (blood) Test 200 33508  
33 LFT Test 350 32003  
34 LH Test 250 32617  
35 Lipase Test 250 32313  
36 Lipid   profile Test 200 32004  
37 Lipoprotein   electrophoresis Test 300 32005  
38 Magnesium Test 70 32107  
39 Methamphetamine   (urine) Test 150 33708  
40 Myoglobin Test 300 32316  
41 Na Test 40 32102  
42 OGTT  Test 170 32204  
43 Phosphous Test 55 32109  
44 Progesterone Test 250 32619  
45 Prolactin Test 300 32622  
46 Protein   (fluid) Test 70 34301  
47 Protein   eletrophoresis Test 300 32006  
48 Protein   total Test 50 32402  
49 Serum   osmolarity Test 120 32101  
50 Serum   thyroglobulin (IRMA) Test 400 32630  
51 SGOT (AST) Test 50 32310  
52 SGPT (ALT) Test 50 32311  
53 Sugar   (fluid) Test 70 34302  
54 T3 Test 200 32611  
55 T4 Test 180 32609  
56 Testosterone Test 250 32620  
57 Triglyceride Test 60 32502  
58 Troponin I Test 260 32307  
59 Troponin T Test 400 32308  
60 TSH Test 200 32608  
61 Uric acid Test 60 32205  
62 Urine   amylase Test 100 34114  
63 Urine   creatinine Test 50 34101  
64 Urine   creatinine (24 hours) Test 90 34102  
65 Urine   microalbumin Test 270 34116  
66 Urine   osmolality Test 120 34001  
67 Urine   potassium Test 40 34004  
68 Urine   protein Test 50 34103  
69 Urine   protein (24 hours) Test 90 34104  
70 Urine   sodium Test 40 34002  
71 Urine VMA Test 300 34105  
72 Vitamin   B12 Test 200 30311  
73 Wafarin Test 200 33304  
74 Zinc Test 350 32108  
งานจุลชีววิทยา      
1 AFB stain Test 60 35001  
2 Gram stain Test 65 35002  
3 Indian ink Test 55 35003  
4 KOH Test 60 35004  
5 Wet smear Test 50 35007  
6 Scabies Test 50 35008  
7 Routine   aerobic culture and sensitivity Test 200 35101  
8 Anaerobic   culture and sensitivity Test 400 35102  
9 Hemoculture   and sensitivity (Manual) ขวดละ Test 220 35104  
10 Hemoculture   and sensitivity (Automate) ขวดละ Test 290 35105  
11 Culture   for fungus Test 110 35107  
งานภูมิคุ้มกันวิทยา      
1 ASO test   -Latex Test 110 36001  
2 ASO test   -Nephelometry Test 250 36002  
3 VDRL (RPR) Test 50 36002  
4 FTA-Abs Test 200 36004  
5 TPHA Test 100 36006  
6 Leptospira   -Ab screening Test 200 36007  
7 Streptococcus   gr B Ag Test 250 36009  
8 H.   influenzae type b Ag Test 200 36013  
9 Weil-felix   test Test 100 36019  
10 Widal's   test Test 100 36020  
11 Cryptococcus   -Ag titer Test 270 36101  
12 Anti HAV   total (ELISA) Test 500 36301  
13 Anti HAV   IgM (ELISA) Test 500 36302  
14 HBc-Ab   -PHA Test 140 36310  
15 HBc-Ab   (IgM) Test 300 36312  
16 HBe-Ag   -PHA Test 150 36313  
17 HBe-Ab   -PHA Test 350 36315  
18 HBs-Ab   -PHA Test 100 36316  
19 HBs-Ag   -PHA Test 80 36318  
20 HCV-Ab   -PHA Test 200 36330  
21 HIV-Ab   (screening) -Rapid Test 250 36350  
22 HIV-Ab   (screening) -GPA,ELISA,MEIA Test 140 36351  
23 HIV-Ab   (confirm)n -Western blot Test 1,000 36352  
24 HIV-Ag Test 160 36360  
25 HIV-PCR Test 1,700 36361  
26 HIV-viral   load Test 2,000 36362  
27 Influenza   virus-A,B,IgG/IgM (ELISA) Test 300 36501  
28 Influenza   virus -PCR Test 1,600 36052  
29 SARS   corona virus Test 1,600 36530  
30 Dengue   virus -Ab Test 310 36610  
31 Dengue   virus -IgG Test 200 36611  
32 Dengue   virus -IgM Test 300 36612  
33 Rubella   IgG Test 200 36660  
34 Rubella   IgM Ab Test 300 36661  
35 Rheumatoid   factor test -Latex Test 80 37001  
36 FANA Test 450 37003  
37 Anti-DNA Test 200 37004  
38 Anti-Sm Test 90 37005  
39 Anti-Sm   (ELISA) Test 350 37006  
40 Anti-nRNP   (ELISA) Test 350 37008  
41 AFP -PHA Test 80 37301  
42 AFP   -ELISA,MEIA Test 270 37302  
43 Beta-HCG Test 270 37303  
44 HCG titer Test 300 37305  
45 CA 125 Test 600 37306  
46 CA 19-9 Test 600 37307  
47 CEA Test 300 37308  
48 PSA Test 300 37310  
49 CA 153 Test 400 37314  
การตรวจชิ้นเนื้อ      
1 Biopsy   ความยาวไม่เกิน 2 ซม. ชิ้น 240 38001  
2 Biopsy   ความยาวมากว่า 2 ซม.แต่ไม่เกิน 5 ซม. ชิ้น 500 38002  
3 Biopsy   ความยาวมากว่า 5 ซม. ชิ้น 1,000 38003