บทความ

การตรวจ Venous clotting time (VCT)
 

Venous clotting time (VCT)

 

Crated by Vachiravudh  Jaiwang MT

Presenter by Ratchataporn Jaizue MT

Presenter by Pimkamol Tapha BSC Biology
 Nampad Laboratory Uttaradit

Date 05/06/2012

1.

การทดสอบ : Venous clotting time (VCT)

2.

ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) : 
1. ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีความบกพร่องในการแข็งตัวของเลือด ( coagulation defect)
2. ผู้ป่วยที่สงสัยถูกงูที่มีพิษต่อระบบเลือดกัด

3.

การเตรียมผู้ป่วย ( patient preparation ) :
ไม่มี

4.

สิ่งส่งตรวจ ( specimen ) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ ( collection medium ) :
เป็นการทดสอบข้างเตียงผู้ป่วย

   

5.

การประกันเวลาการทดสอบ ( TAT ) : เป็นการทดสอบข้างเตียงผู้ป่วยได้ผลทันที

6.

การรายงานผล :  
รายงานเป็นหน่วยนาที ค่าปกติ 9-15 นาที

7.

เวลาทำการ :

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.30 น.

เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์  เวลา 8.30 น – 16.30 น.

นอกเวลาประจำการ - ให้หน่วยนั้นๆเป็นผู้วิเคราะห์

8.

วิธีการวิเคราะห์ (methodology) : 
ใช้การทดสอบของ Lee-White จับเวลาตั้งแต่นำเลือดใส่ในหลอดแก้วจนกระทั่งเกิด clot

9.

สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ ( interference ) :
 
การปนเปื้อน Heparin

10.

อื่น ๆ ( comment ) :

ไม่มี

 

การวิเคราะห์ Venous Clotting Time (VCT)   Step by step

เตรียมอุปกรณ์
  • หลอดแก้วขนาด 12X75 mm จำนวน 3 หลอด label ด้วย permanent เป็นเลข  1  -  2  -  3 ที่ข้างหลอด
  • Syringe ขนาด 5 CC
  • เข็มเจาะเลือด เบอร์ 21
  • นาฬิกาจับเวลา
  • อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเจาะเลือดอื่นๆ

เจาะเลือดผู้ป่วยให้ได้ประมาณ 5 CC

ปลดเข็มออก ถ่ายเลือดจาก syringe ลงในหลอดที่ 1 ปริมาตร 1 CC

จับเวลาทันที!เมื่อเลือดลงไปในหลอดที่ 1

ถ่ายเลือดจาก syringe ลงในหลอดที่ 2 ปริมาตร 1 CC

ถ่ายเลือดจาก syringe ลงในหลอดที่ 3 ปริมาตร 1 CC

หากมี order อื่นๆ นำเลือดที่เหลือถ่ายใส่ใน tube ที่เหมาะสมสำหรับการตรวจ test ต่างๆ
  • หากแพทย์ order test จำนวนมาก แนะนำให้ใช้ syringe ขนาด 10 CC
  • หากมีการทำ VCT เพียงอย่างเดียวให้ทิ้ง syringe ในถังขยะติดเชื้อ

ทำการจับเวลาไปเรื่อยๆ

จับเวลาจนกระทั่งประมาณนาทีที่ 6:00

ยกหลอดที่ 3 ทำมุมประมาณ 90 องศากับแกน Y ให้เลือดไหลไปทางปากหลอดประมาณ ¾ ของหลอด

ยกหลอดที่ 3 ทำมุมประมาณ 90 องศากับแกน Y  ขึ้นดูทุกๆ 1 นาที จนกระทั่งไม่มีเลือดไหลเป็นทางยาวมาที่ปากหลอดอีก

จากภาพ เป็นการยกดูทุกๆ 1 นาที จนกระทั่งใกล้ clot

จากภาพ เป็นการยกดูทุกๆ 1 นาที จนกระทั่ง clot

เมื่อ clot แล้ว ทำขั้นตอนต่อไป

ยกหลอดที่ 2 ทำมุมประมาณ 90 องศากับแกน Y ให้เลือดไหลไปทางปากหลอดประมาณ ¾ ของหลอด จนกระทั่ง clot เมื่อ clot สมบูรณ์แล้ว ทำขั้นตอนต่อไป

ยกหลอดที่ 1 ทำมุมประมาณ 90 องศากับแกน Y ให้เลือดไหลไปทางปากหลอดประมาณ ¾ ของหลอด จนกระทั่ง clot

จากภาพ ยกดูทุกๆ 1 นาทีจะกระทั่งใกล้ clot

เมื่อหลอดที่ 1 clot สมบูรณ์แล้ว กดหยุดนาฬิกาจับเวลา   รายงานผลการวิเคราะห์ เป็น  VCT = XX นาที

หากจับเวลาทั้งหมดถึง 20 นาที ยัง Clot ไม่ครบทั้ง 3 หลอด  รายงานผลการวิเคราะห์เป็น VCT = มากกว่า 20 นาที

Website : http://nampadlab.igetweb.com