(เข้าชม 699 ครั้ง)

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์

BS-200 
Clinical Chemistry Analyzer
200 Test per Hr.                                                

BC-5300
Auto Hematology Analyzer
 

AC6600
 เครื่องตรวจ HbA1C

XD 687
เครื่องตรวจหาสารอิเลคโตรไลท์อัตโนมัติ